Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ενημέρωση Και Συναίνεση Υποκείμενων Δεδομένων

Η μεταφορική εταιρία «Δημήτριος Ζαγγρίδης» θέλοντας να διασφαλίσει τα προσωπικά και ευαίσθητα προσωπικά σας δεδομένα έχει υλοποιήσει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα όπως ορίζονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και αναφέρονται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Δήμου η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://www.metaforiki-zaggridis.gr/. Η προστασία της ιδιωτικής σας ζωής και η διαφύλαξη του απορρήτου των πληροφοριών και των δεδομένων σας, αποτελεί θεμελιώδη προτεραιότητά μας.

Τα δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία, είναι αυτά που απαιτούνται προκειμένου η εταιρία μας να είναι συμμορφωμένη με τις ισχύοντες νόμους, αποκλείοντας κάθε άλλη μη επιθυμητή επεξεργασία αυτών.

Ενημέρωση: Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η εταιρία μας , ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους, είτε προς εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, είτε για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της ίδιας της ετιαρίας. Επιπλέον τονίζεται ότι τα τρίτα μέρη (π.χ. Ελεγκτές, εταιρεία λογιστικής και πληροφορικής υποστήριξης, τρίτοι φορείς δημοσίου), στα οποία διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα έχουν εναρμονιστεί με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και έχουν αποδεχθεί πλήρως, τις ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας που έχει θέσει η εταιρία μας, αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα των πελατών που συλλέγονται, διατηρούνται στην εταιρία μας έως δύο χρόνια σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία. Όταν παρέλθει το παραπάνω χρονικό διάστημα τα δεδομένα ανωνυμοποιούνται ή καταστρέφονται με εγκεκριμένες διαδικασίες καταστροφής (καταστροφέας εγγράφων ή ανακύκλωση για έντυπα δεδομένα και μη αναστρέψιμη διαγραφή για ηλεκτρονικά δεδομένα, καθώς και σύνταξη πρωτοκόλλου καταστροφής).

Υπογράφοντας το παρόν έγγραφο δηλώνεται ενήμερος για όλα τα παραπάνω, καθώς και για την πολιτική που ακολουθεί η εταιρία μας αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Ονοματεπώνυμο

Υπογραφή

Τέλος με το παρόν έγγραφο αιτούμαστε τη λήψη συγκατάθεσής σας προκειμένου να σας αποστέλλουμε ενημερωτικό υλικό της εταιρίας μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε κοινοποιήσει. Η παροχή συγκατάθεσης αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων γι αυτούς τους σκοπούς είναι προαιρετική και μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αν αρνηθείτε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας αυτό δεν θα επηρεάσει την παροχή υπηρεσιών από την εταιρία μας.

Συναινώ

Δεν συναινώ